سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا

تیر 92 - Note Heart
سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا


Note Heart


دیگـر دیـــــر است ! ..

خیلی دیـــــر !

بـــرای این که یــــادت بیافتـــد دوستـــــــم داری ..

دیگر دیـــــــــر است !

بـــرای اینکــه بفهمی عـــاشقـــم بــــوده ای ..


دیگــر دیـــــــر است !

" و دیـــــر ، یعنـی حــــالا !! "

که با خـــاطره هـــــــایت

بیشتـــــر از حضـــورت ..

" خــو گرفتـــــــه ام .. !! "

دیـر یعنی حالا ..

که  آرامم بی تـو .........

دیـــر وقــت است ..

 هنــــوز هـــم حـــوالی خــواب هـــــای شبــــانــه ام

پـــــرسه میــــزنی .....................

دیـــر وقت است ، آرام بگیــــــر


" بگـــــــذار یک امشـب را آســوده بخـوابــــــم .. "


LOve

 

جــای خالیــت پـــُــر نمیشـــود دیگــر .. حتــی .. بــــا خــودت ! ..

.......

در خیـــالم پشت ســرت آب ریخـــــتـم نــــــه برای اینـکه بـــرگـردی ..

تــا پــاک شــود هـــــرچــه رد پـــای تــوست، از زنـــدگی ..

التمـــاس هایـــم مــــال دیـــــروز بـــــود

مــــال وقتــــی بــــود که ســـاده بــودم

امـــــروز میـــخــــوای بـــری ؟؟؟

هیــــــــــــــس !!!

فقـط خـــداحــــــــــافظ ..

...

                                 دوستت دارم ..

 

"sahar333"


ثبت شده در دوشنبه 92/4/31 ساعت 5:36 عصر توسط مخاطب خاص نظرات شما () |

حق با تو بود ، یه جا باید تموم شه

تا کی روزات به پایــه مـن حـروم شه

خزونمـــون منتظــر بهـــار نیـست

حق با تو بود ، رسیـــدنی تــوی کار نیست

حق با تو بود ، گذشت دیگه جوونی

ستـــاره و گــریــه و مهربـــونــــی

گذشت دیگه ، از من و تو بهــونـــه

دیــوونه بـــازی هـــای عاشقــــونه

یکی بود و یکی نبود.. باشه برو بود و نبود

حق با توئه همه کسم ، من بدم عیب از تو نبود

حق با توئه ، روزها دیگه یه رنگ نیست

انگاری عاشق شدنم قشنگ نیست

تــو راست میگی پایه ما رو زمینــه

حق با توئه منطـق دنیـــــا اینه

حق با توئه ، حق با تو بود همیشه

تقدیر ما هیچ وقت عوض نمیشــه

انگار دیگه با این چشم های قرمز

باید بهت بگم گلم .. خـــدافــــ ــــظـ ..

 

"رضا صادقی"


ثبت شده در دوشنبه 92/4/31 ساعت 5:33 عصر توسط مخاطب خاص نظرات شما () |

زندگی کردن که به همین راحتـی ها نیست جان من ! ..

بـایـــد باشد بهـــانه هایــی که نبودشـــان نابـــودت کننــــد ..

مثـل خنـــده های کسی، نگـــاه خاصی، صــدایی، چشمــه ایی، تکــه کلام هـــایی ..

اصلا آدم بایــــد بــرای خودش نیمکت دو نفــره ای داشتــه باشــد ..

تــا عصــر به عصــر بــه آن سربـزنـــد ..

شـب کـه شـــد بــایـــــد شب بخیــــــرهـــایی را بشنـــــود ..

باید باشنــد کوچه هــا، خیابــان ها و پیــاده رو هایی که از قدم هــایت خسته شده انــد ..

فنجــــان های قهــوه ای که فالـشــان عشق باشــد ..

بایــد باشنـــد ریتـــم هــا و موسیقی هـــایـی که دگـرگـونــت کننـــد ..

حتــــی بــوی عطـــری خــــــــاص در زندگیـــت حـس شـــود ..

دست خطـی که دلـت را بلــرزانـــد ..

عکسـی که اشکت را درآورد ..

بایــد باشــــــــــد .....


ثبت شده در جمعه 92/4/28 ساعت 12:24 عصر توسط مخاطب خاص نظرات شما () |

نمیگذشت ..

و نمیگذرد ..

اما احســاسی نبودم ..

مهــم هم، نبـــودم ....

اما با این حال، حالا فقط دنبـــــال بهــــانــــه ام ..

بــرای کمی بغـض نازنینـــــــم ..........

امـــروز هیچ چیــــز نمیخواهـــم .. حتی کمی عطــرت ..

فقـط ..

" فقـط دلتـنـگ تـــــر از همیشـــــه هستم .."

آنقدر که بارانی ام ..

ببخش ..

دلـم این روزها نمیفهمـد .. که دیگر اجازه مـرور خاطـراتت را هم نــدارد .....

چه برســد به دلتنگی ..

به حال خود رهــایم نکن ..

.............

نازنینم کمـی غریبـــه باش .. کمی مراعــات کن .. اصلا کمـی موذب شو .....

کمی .. کمی باش .. این همه سنگ نباش ........

شاید برای غربــتـت، نقــاب بــودنت را دوبــــاره به چهــره ات بیاویــــزی ..

و لحظـه ای برایــــم باشی ..

امـــــــــا،

میدانم ..

من به جهنم ...

.............

این روزهــا خوبــم .. خوب یـا بد، میگــذرد .. راستـی .......

روزه هــایـت قبــول .. مـواظــب بــاش .. همیــــن .......... !!

.............


ثبت شده در دوشنبه 92/4/24 ساعت 9:9 عصر توسط مخاطب خاص نظرات شما () |

" سـرد اسـت و مـن تـنهایـم "

چـه جمـلـه ای ! ..

پــــُـر از کـلیـشه ..

پـــُــر از تـهــوع ..

جـای گـرمی نـشستـه ای و می خـوانـی

" ســرد اسـت " ..

یـخ نمـی کنـی

حـس نـمی کنـی ..

کـه مــن بـرای نـوشتـن همیـن دو کلمـــه ..

چـه ســرمــایـی را گـذرانـــدم ..

..

میــــــدونـــی ؟!!

یه "دوستــــت دارم" هـــ ـــایی هـــــم هست ..

یه "دوستت دارم" هایی هم هست بــا اینکه میـــدونی دروغـــه ..

ولی بــازم قلبت، به عقلت التمـــــاس میکنه .. برای باورش ..

..

نه .. نمیــــــدونـــی ..

مچاله کن و بشکن .. !!

بند بزن ..

خط بزن ..

راحت باش ..

ارث پـــدرت که نیست نازنینـــــم !!!

دل من است !!!

..

و این من هستـــم که دلتنگتـــم ..

و تو به مدت تمـــــام دلتنگی هایم به من بدهکــاری

وعــده دیـــــــدار مــا باشـد ..

آن روز که دلتنگـــــم شدی ..

..

چه ســــــــاده بودم

آن هنگام که می پنداشتـم

شکستن دل کسی

ناگوارترین حادثه عالم است ..

آن روز که دلـــــــمـان شکست

عالمی تکان نخــورد ..

به سادگیه خود می خنـــــدم ..

..


ثبت شده در جمعه 92/4/21 ساعت 2:0 عصر توسط مخاطب خاص نظرات شما () |

خستـــه ام ..              

         از تـــــو نوشتن .. !

کمی از خود می نویسـم ..            
 
      این  "منــــــم"  که ،

             دوستـت دارم .. !


ثبت شده در دوشنبه 92/4/17 ساعت 9:6 عصر توسط مخاطب خاص نظرات شما () |

تو آنجـــــــا . . . ..

من اینجــــا . . . ..


همه راستـــــ می گفتند . .


تو کـــجا . .  من کـــجا ! . .


ثبت شده در دوشنبه 92/4/17 ساعت 9:2 عصر توسط مخاطب خاص نظرات شما () |

حالش خراب بود ..

از زمین و زمان بریده بود ..

شکست خورده بود ..

رفتم توی زندگیش

خیلی طول نکشید ..

خیلی طول نکشید که حالش خوب شد ..

تشکر کرد و رفت توی زندگی یکی دیگـه ..

به همیــــن راحتی ..

و من مانــدم ..

رفتم و گفتم از "خیرش" میگذرم

امــا شنیـــدم که زیــر لـب گفت ..

دیگر از "شـــرش" خلاص شـــدم ..

..

مظلـــوم هستنــــد ایــن چشمـــــــان ..

امید میخواهــــنــد ..

خرده گیری نکنیــد ..

..

مدتی پیش با چشمام دعوام شد

تنها نشسته بودم

یهو اومد تو ..

با اینکه هر دوشون قول داده بودن، بدون تـــو سر به زیــر باشنـــد ..

اما از وقتی اومد تو، زل زدن بهش، تا وقتی که رفت ..

خیلی دعواشون کردم ..

اونقدر که شب رو بالش خیس خوابم برد ..

..

ببخش ..

دیگه جـــات درحال پـــــر شـدن هستش ..

"خب رســـــم است .."

بهترین بهــــــانه .. خوشبختــی مخـاطبــت ..

بــ ـــه همیـ ــ ـن راحتـ ـــ ــی ..


ثبت شده در جمعه 92/4/14 ساعت 1:35 عصر توسط مخاطب خاص نظرات شما () |

من که گفتم این بهار افسردنی است

من که گفتم این پرستـو مردنی است

من که گفتم ای دل بــی بنـــــد و بـــار

عشــق یعنـــی رنـــج ، یعنــــی انتظار

آه عجب کـاری بــــه دستـــــــم داد دل

هم شکست و هم شکستـــم داد دل

...


ثبت شده در سه شنبه 92/4/4 ساعت 1:27 عصر توسط مخاطب خاص نظرات شما () |

چه حرف بی ربطی است که مرد گریــه نمی کنـــد ..

گاهی آنقــــدر بغـض داری که فقط باید مــــرد باشی تا بتوانی گریــه کنی ..

دیگــر مدتی است " از تـــه دل " نمی خنـــدم ..

فقط لب هایــم " نقشی به نــام لبخنـــد " را بازی می کننــد ..

تا کسی نفهمـــد " بی تـــو " چه میگـــذرد ..

..

چقــــدر دلتنگــم واسه زمـــــــــان هایـــی کـــه ..

خوابـش نمی بــــــــرد ..

هیــــــس ! آرام تر باشیـد !!!

" عشـق مـن، در آغــوش دیگــری خوابیـــده .. "

..


ثبت شده در دوشنبه 92/4/3 ساعت 10:47 صبح توسط مخاطب خاص نظرات شما () |

   1   2      >

Design By : AMiR _ 2014