سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا

مرداد 92 - Note Heart
سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا


Note Heart


لمس تـن تــ ـو ..

شهـوت است و گنــــاه     

       حتی اگـــر خـــدا عقــــدمـــان را ببنـــدد ..

داغـی لبـت ، جهنـــم من است ..          

حتی اگــر فرشتـگـان ، سـرود نیـک بختـی بخواننــــد ..          

         هم آغـوشی بــا تــو ، هـم خـوابگی چـرک آلـودی ست

          حتی اگـر خــانــه خـــدا خوابگاهمـــان باشــد ..

فرزنــدمان ، حـرام نطفــه تـریــن کودک زمیـن است ..

          حتی اگــر تـــو مریــــم بـــاشی و من روح القــدس ..

           خاتــون من !

 حتی اگــر هـــزار ســال عـــاشق تــــو بـــاشم ،

یک بوســه                             

یک نگــاه حتــی ، 

                حرامـم بـــاد !

" اگــر تـــو عــاشق من نبـــــ ــاشی .. "

 

LOve M

 

یکی بـــود ..                            

آن ‌یکی‌ هــم ، بـــود ..

                        قسمـت نبـــ ـــود !


ثبت شده در پنج شنبه 92/5/31 ساعت 12:16 عصر توسط مخاطب خاص نظرات شما () |

اگــر چـــه جــــایِ دل ، دریـــــای خـــون در سینـــــه دارم

ولــی در عشـق تــــــو دریــــــایـــی از دل کــــم میـــــارم

اگــــر چــــــه روبـــــــــرویـی مثــــــل آیـنـــــــه بــــــا مــــن

ولـی چشمهــــام بَسَـم نیـست بــــرای سیـــــر دیـــــدن

نــــه یک دل ، نــــه هــــــزار دل همــــه دل های عالــــــم

همـــــه دل هــــا رو میــخـــوام که عــــاشـق تــــو بـاشم

تــویی عـــاشق تــــر از عشــق ، تــویی شعـــر مجسـم

تـوی بـــــــاغ قصـــه از تـــــو سحــر گل کـــرده شبنــــــــم

تـوی چشمهـــات خوابِ مخمـــل ، شـرابِ نـــابِ شیـــراز

هـــــزار میخــونـــــــــه آغـــــــــــاز ، هــــــزار و یکـشب راز

****

میخــوام تــو رو ببینم نه یک بار نه صد بــــار ، به تعـــداد نفسهــــام

برای دیدن تو نه یک چشم نه صد چشم ، همه چشمها رو میخوام

****

تــــو رو بــایــــــد مثـــل گـــل نـــــوازش کــرد و بــویـــیــــــد

بـــا هر چـی چشم تــوی دنیــــاست فقط بایـــد تو رو دید

تــــو رو بـــایـــــــد مثـــل مــــاه رو قلـــه هـــــا نگـــاه کـــرد

بـــا هـــر چی لب توی دنیــــاست تــو رو بایــد صدا کرد ..

****

میخــوام تــو رو ببینم نه یک بار نه صد بــــار ، به تعـــداد نفسهــــام

برای دیدن تو نه یک چشم نه صد چشم ، همه چشمها رو میخوام

****


ثبت شده در چهارشنبه 92/5/30 ساعت 7:27 عصر توسط مخاطب خاص نظرات شما () |

با کراوات به دیدار خدا رفتم و شد

بر خلاف جهت اهل ریا ، رفتم و شد

ریش خود را ز ادب صاف نمودم با تیغ

همچنان آینه با صدق و صفا رفتم و شد

دهنم رایحه روزه نمیدادکه من

عطر بر خود زدم و غالیه سا رفتم و شد

حمد را خواندم و آن مد ولاالضالین را

ننمودم ز ته حلق ادا رفتم و شد

یکدم از قاسم و جبار نگفتم سخنی

گفتم ای مایه هر مهر و وفا ، رفتم و شد

همچو موسی نه عصا داشتم و نه نعلین

سرخوش و بی خبر و بی سر و پا ، رفتم و شد

لن ترانی نشنیدم ز خداوند چو او

ارنی گفتم و او گفت رثا رفتم و شد

مدعی گفت چرا رفتی و چون رفتی و کی ؟

من دلباخته ، بی چون و چرا رفتم و شد

تو تنت پیش خدا روز و شبان خم شد و راست

من خدا گفتم و او گفت بیا ، رفتم و شد

مسجد و دیر و خرابات به دادم نرسید

فارغ از کشمکش این دو سه تا رفتم و شد

خانقاهم فلک آبی بی سقف و ستون

پیر من ، آنکه مرا داد ندا رفتم وشد

گفتم ای دل به خدا ، هست خدا منجی تو

تا بدینسان شدم از خلق رها ، رفتم و شد


ثبت شده در دوشنبه 92/5/28 ساعت 1:37 عصر توسط مخاطب خاص نظرات شما () |

می دانید اولین جمله ای که ما در اول دبستان یاد می گیریم چیه ؟

بابا آب داد ، بابا نان داد ..

می دانید اولین جمله ای که انگلیسی ها در اول دبستان یاد می گیرند چیه ؟

من می توانم بخوانم و بنویسم ..

می دانید اولین جمله ای که ژاپنی ها در اول دبستان یاد می گیرند چیه ؟

من می توانم بدوم ..

و این است که ما همیشه چشممان به دست پدر است .. !

کار از ریشه خراب است ..


ثبت شده در شنبه 92/5/26 ساعت 9:16 عصر توسط مخاطب خاص نظرات شما () |

چــــــــرا نگــــــ ــــــــــاه میکنـــــــــــــــــی ؟

تنهــــــــــــــا نـــــــدیـــــــــــده ای ؟          

                  بـــــه من نخنـــــــــــد !!

.......

منــــــ ــم روزی ..                          

                عـــزیــــز دل کســــی بــــودم ..   

 

"ممنون از تینا"


ثبت شده در پنج شنبه 92/5/24 ساعت 11:41 صبح توسط مخاطب خاص نظرات شما () |

چه غریب ماندی ای دل ! نه غمی ، نه غمگساری

نــه بـــه انتــظار یــــــاری ، نـــه ز یـــــــــار انتــظاری

غــم اگـــر بــــه کـــوه گویـــــم بگــریـــــزد و بـــریـــزد

کــه دگــر بــدیــن گـــرانـی نتــــوان کشیــــد بـــاری

چــــه چـــــــراغ چـشـــــم دارد از شبــــــان و روزان

کـه بــه هفت آسمــــانش نه ستاره ای ست باری

دل من ! چـه حیـــف بـودی که چنیـن ز کار مانـدی

چــه هنـــر به کــار بنــــدم که نمـــانـــد وقـت کاری

نـرسیـــــد آن مـــاهــی کـه بـه تــو پرتـــوی رسـاند

دل آبـگینــــه بشکـن کـــه نمــــــانـــد جــز غبـــاری

همــه عمـــر چشــم بـــودم کـه مگــر گلی بخنــدد

دگــر ای امیـــد خون شــو کـه فـــرو خلیــــد خــاری

سحـرم کشیده خنجر که ، چرا شبت نکشته ست

تـــو بکُش کـه تـــا نیفتـــد دگـــرم بــه شب گــذاری

بـه سرشک همچـو بــاران ز برت چه برخورم من ؟

کــه چــو سنگ تیــره مـانـدی همه عمر بـر مـزاری

چـو بـه زنــــدگان نبـخشی تـــو گنــــاه زنـدگــــانی

بگــــذار تـــــا بمیــــــرد بـــه بـــر تــــو زنــــــده واری

نـه چنــان شکست پشتــم که دوبــاره سر بـر آرم

منــم آن درخت پیـــری کــه نــداشت بــرگ و باری

ســر بی پنـــــاه پیــــری بـــه کنــــار گیـــر و بگـــذر

کــه بـــه غیـــر مـــرگ دیــــر نگشــایــــدت کنـــاری

بــه غــروب ایــن بیـابـــان بنشیــن غـریـب و تنـهــا

بنگــــــر وفــــای یــــاران کــه رهـــــا کننــــد یـــاری

 

"هوشنگ ابتهاج"


ثبت شده در پنج شنبه 92/5/24 ساعت 11:27 صبح توسط مخاطب خاص نظرات شما () |

خانه های قدیمی را دوست دارم ..

چایی همیشه دم است

روی سمــاور ، توی قوری ..

در خانه همیشه بـــاز است

مهمـانی ها دلیـل و برهــــان نمی خـواهـد ..

غذاها ســاده و خـانگی است

بویـش نیــازی به هـــود نـدارد ..

عطرش تــا هفت خانـــه می رود ..

کسی نــــان خشکــه نــــدارد

نـــــــان بــــرکت سفـــره است ..

مهمــان نــاخوانده ، آب خورشت را زیــاد می کند ..

دلخــوری هــا مشـــاوره نمی خواهــد ..

دوستـی هـــا حســاب و کتـــاب نـــــدارد ..

سلام هـا اینقــدر معنـــــا نـــــدارد ..

سلام گرگی وجـود نــــدارد ..

افسردگی بیـمـــاری نــایـــابـی است ..

خـــــانـــــــه هـــــــای قـــــدیــــمـی را دوســت دارم ..


ثبت شده در دوشنبه 92/5/21 ساعت 8:14 عصر توسط مخاطب خاص نظرات شما () |

آسون وداع کــردم بــاهـــات ، بــا اینکــه میمــردم بـرات

کاشکی نمیـذاشتـم بـری ، کاشکی میـافتـادم به پـات

خواستـم بگـم تــرکم نکن ، پیشـم بمــون ای نــازنیــن

شــرح پـــریشــونیـــمُ تــوی چشمـــای بارونیــــم ببیـن
 

****

هــر شب بــا کلی اشتیــــاق ، زل می زدم به آسمـون

فــــرصت نمــونـــده واســه ابــــــراز احســـــاس جنـــون

رفتــی و مــن تنهــا شــدم ، بـــا ایــن غــم نــامهربــون

هـرجـا پی ات گشتــم ولی ، هیچ جا نبود از تو نشون

دل خـوش بــه این بــودم تــو هــم ، گاهی کنــار پنجره

مــاه و تـماشــا می کنــی ، بـــا کـولی بـــاری خـاطــره

****

هــر شب بــا کلی اشتیــــاق ، زل می زدم به آسمـون

فــــرصت نمــونـــده واســه ابــــــراز احســـــاس جنـــون

 

"پورسعید"


ثبت شده در یکشنبه 92/5/20 ساعت 1:45 عصر توسط مخاطب خاص نظرات شما () |

میدونی کجای زندگی شیرینه؟

وقتی که عزیزترینت یه لبخند ساده روی لبش نقش میبنده..

میدونی کجای زندگی واسه " منِ گذشته " مهم بود؟

زمانی که مرد باشی و غرورت نزاره مخاطبت بفهمه زندگی هم درد داره ..

میدونی کجای زندگی تلخه؟

وقتی که زندگیتو بزاری و مخاطبت انگشت اتهام سمتت بگیره ..

درد داره بگه دروغ بوده همه احساساتت ..

امشب نمیدونم خوشحال باشم یا ناراحت ..

میبینی؟

یه زمانی بلاتکلیفی جایی برام نداشت ،

که اونم خدا رو شکر این روزها نصیبم شده با تمام جزییاتش ..

راستی ، دیدی روزه عشق هم چه زود تموم شد؟

ولی بازم " خدایــا شکـرت .. "

شکرت برای نفسی که میاد و میره ،

که کاش زودتر تکلیفش مشخص شه ..

امشب نه میخوام ، و نه حوصله بازی با کلمات رو دارم ..

فقط همین چند سطر و بس ..

این روزها همه کارهام بدون اجازه تو پیش میره ؛

مثل این سطر :

 

..: " تولدت در این شب های عزیز مبارک " :..


و .. گفتن نداره ، مواظب لحظه های بدون من باش ..

لحظه های شیرینی هستن ، برای شمای جدید ..

منم که انگاری فقط شادی تو رو میخوام و بس ..

پس بهتره حرفای بی جوابم بمونه برای لحظه های بی تو ..

و از این به بعد هیچ متنی برای تو کاغذی رو حیف نمیکنه ..

ببخش ؛ دیگه امیدی به این انتظار و بلاتکلیفی ندارم ..

جدیدا کم آوردم برای نقش بازی کردن !

" حلال کن این بنده رو .. "

بازم من که یادی میکنم ..

..♥♥♥♥..

تــــو رو بـــــا تـمـــوم خـــــوبی و بــــدی

تو رو با هرچی که هستی دوست دارم

تــوی لحظــــه هــای بیــــداری و خــواب

تـوی هوشیــاری و مستی دوست دارم

حتــی وقتــی میگی دوستـــم نــــداری

تـــو رو بـــا یــه دنیــا غصــه دوست دارم

حتـی وقتـــایـی کـه شیـریــن نمیــشی

من تـــو رو قصــه بــه قصــه دوست دارم

تـــو رو بــــا تــمـــــوم شــــادی و غمــت

حالا از همیـشـــه بیشتــــر میخـــوامـت

تو رو تــا وقتـی نفس تــو سینـه هست

تــــو رو تـــــا لحظــــه آخـــــر میخـــوامت

تــــو رو حتـــی وقتــــی بــــی محبتـــی

حتـی وقتـی مثــه سنگـی دوست دارم


ثبت شده در پنج شنبه 92/5/17 ساعت 4:0 صبح توسط مخاطب خاص نظرات شما () |

"من سـاکتـم، تــوی خـودم غرقـم"

همه خط قرمزهارو کشیدن دورم قبلا

"من یه سـاحل آرومـم که از جـذر و مـد پـُـرم"

نمیخـوام بــذارم بــرم دوبـــاره مرزُ رد کنــم

می خوام بمونم ، اما کجا ؟ پیش کی ؟

"وقتی تحریــم هــا میبنـده واسه اهــدافِ من شیــشکـی !"

وقتی پاهام به زور ، وادار شد نرم

آرزو و برنــامـه هـا ، مثـل آوار رو سـرم

پس میرم یه جـا روز و شب ، خستـه ، گیــج نزنــم هی

یه جا که نرسـه دست هیچ احــدی بهـم

یه جا می خوام تا چند کیلومتریش کسی رد نشه

بـاهـام بـد نشـه ، جلو پــاهـام سد نشــه

نه که برم سفر ، یه جا رو می خوام

که نه شمال باشه ، نه جنوب ، نه روز باشه نه غروب

"که دغـدغه شون نبــاشه فیس بوک و فیلتــر لعنتــی"

"دغدغم نبــاشه آمپــر بنزیــن هفتصــدی"

که با خودم خلوت کنم ببینم چند چندم

یه جا که از این مردهای حَبل نباشه که آبروی هر چی مَـرده بُـردن

یه جـا که مخاطبـش داشته باشه دستِ بــِده

"بفهمــه قــافیــه مهم نیـست ، مهــم حــرف دلـــه"

از همه مهم تر اگه بمونم تو همین شهر

نه میخوام کسی عاشقــم شه ، نه من درگیر کسی شم

چشم هامو بستم و نمیــــاد چیزی که دلم بخواد

فقط می دونم اینی که هستـمُ نمیخـواد

یـه جا که شایــد زیادیــه تـوقعـش

"یا من میســازمش ، یا درمیـــام از تــوهمـش .."


ثبت شده در سه شنبه 92/5/15 ساعت 10:39 صبح توسط مخاطب خاص نظرات شما () |

   1   2      >

Design By : AMiR _ 2014