سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا

متنفرم .. - Note Heart
سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا


Note Heart


من صـــــادقانـــه، روز تــولــــــــ ـدم بغض میکنـــــم

وقتی تو این چنین، کودکــــانه شاد و سرخــوشی

وقتی پــر از عطــــر زنــــــدگی و شـوق رویـــــشی

از هــر چــه کــادو و تبــــریک و کیــــک متنفـــــرم !

 از بچـه های شــــاد نشستـــــه توی تلویزیـــــــون

از مجـــری و جایـــــزه هــــا و خنـــــده هــــاشـــون

از اون بلـــه های بلنـــد گفتن و آواز های فـــــالش

از کـــارتــــــون و عکســـــــای فیـــِـک، متنفـــــرم !

از ساندویچ مدرسه، کالبـاس، سوسیس، خیــــار

از عکس عصبـــانی امـــام، فحش های رو دیــــوار

از نیمکت و کلاس، کیــــف، کتــــــاب، خودکــــــــار

از زنگ تفریـــح و معلــم پـــــرورشـی، متنفـــــرم !

از عیـد و عیـــدی و کت و شلوار طوسی گشـــــاد

از صف، کوپن، بــُن، نفــت، درد، قند، شیـر، مـواد

از پستــــه هـــــای تزئینــی ممنـــــوع روی میـــــز

از هرکسی که بوی کبــــاب میــــداد، متنفـــــرم !

از صـد گرم پنیــــر نسیــــه و بقــالی که بعد مــُـرد

از سوپ پـــای مرغ از اردکـی که سر بریـــــده شد

از چشم ترس گوسفند و عطش گوشتش در آش

از آش و .....................................................

از رقص پـاتیـــــل هــــــای شیـک پـــــــــا بــه سن

از زوزه هـــــای پیــــــرزن آرتــیــــــســت روی سن

از ریـش بلنــــــــد و مضحـــک و احمقــــانـــــــه ام

از لفـــظ هـــــای آخونــــــــــدی و ابلهـــــانـــــــه ام

از ادعـــــای باسن خـــــــر و پــــــــاره کردنــــــــــام

از جنگ و اعتـــــراض هــای مــــداوم، متنفـــــرم !

از من، شمــــــــا و تمـــــــــــــام قصــــــــــه هــــــا

از بغض عـــــاشقـــانــــــه تــریـــن شعــــــر هــــــا

از ســرنـــــوشت گــَـس روبـــــــــرویــــــمـــــــــــان

از ایـــن همـــــه تنفـــــــر متنفـــــرم، متنفـــــرم !

 

.: Link Download :.


ثبت شده در پنج شنبه 93/2/4 ساعت 11:4 صبح توسط مخاطب خاص نظرات شما () |


Design By : AMiR _ 2014